top of page

Arbetsmiljöpolicy - Hissäkra AB

Inom Hissäkra AB bedriver vi hisservice, underhåll samt reparation av hissar, portar och lyftbord och därmed förenlig verksamhet.
Vi säkerställer att arbetsförhållandena i Hissäkra AB,s verksamhet förebygger ohälsa och olycksfall och bidrar till en tillfredsställande arbetsmiljö som ger möjlighet till personlig
och yrkesmässig utveckling. Vi ser till att detta sker genom bra utbildning och goda marginaler samt genom att leva upp till föreskrifter och gällande standard.

 

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlig-het till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av
förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrens kraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Återvinning

Vi sorterar alla avfall och skräp

Vi kör avfall till återvinning stationen.

En god arbetsmiljö bygger på ett ledarskap som kännetecknas av samverkan och en
öppen, konstruktiv dialog. Vi ska sträva efter att ständigt förbättra arbetsmiljön och  arbetsorganisationen. Detta innebär att arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut
som rör verksamheten. Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav.

Företaget VD och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor
som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina
befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt,
och närmaste arbetsledare ska informeras när befogenheterna inte räcker.
Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och
miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera
eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön.
I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är
upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.
Vid nyinvesteringar, ny-eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska
arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i
samverkan med de anställda och med arbetarna. På så vis kan och ska därefter åtgärder
vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö
och yttre miljö.
Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial
expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån
detta är möjligt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddet mot olyckor ska vara målstyrt och utgå från
en helhetssyn. Detta inne-fattar även trafiksäkerheten vid resor i tjänsten.
Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt för och tillit till den enskilde medarbetarens integritet
samt vilja och förmåga att ta ansvar och alltid präglas av Hissäkra AB:s värderingar. Vi
arbetar systematiskt med miljöfrågor och sätter upp nedan-stående mål för att riskminimera
samt miljöanpassa vårt arbete.
Dessa når vi genom att:
Miljöanpassade inköp samt säker leverans. Kemiska produkter som olja och fet levereras
antingen av säljaren eller med företagets bil med efterlevnad av säkerhetsregler.
1. Vi tar hänsyn till säkerhet och miljön i omgivningen vid varje beslut.
2. Vi använder i stor omfattning standardprodukter som är miljömärkta.

3. Alla medarbetare måste ta sin skyldighet att hantera och sortera alla avfallsprodukter
enligt föreskrifter.
4. Vid jobb på skolor och allmänna platser måste alla medarbetare samt samarbetspartner
stänga av och skylta arbetsplatsen om det finns någon risk för olycksfall, särskilt
olycksfall som involverar ström, avfall och liknande.
Vi måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna och SS-EN ISO 14001:2004
Samordning med beställaren;
Vi måste bemöta kundens förväntningar och krav på säker, miljöanpassad service. Vi skall
bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning.
Miljösorteringssystem;
Vi kommer naturligtvis att sortera avfallet regelbundet. I Hissäkra AB:s avfallssystem
separeras alltid följande avfallssorter från varandra och var och en kommer ha sin
soptunnelåda. Alla dessa avfallssorter måste levereras till lämplig återvinningsstation eller till
säljaren för återvinning.
1. Brännbara produkter 4. Fet och olja
2. Batterier 5. Järn, koppar och järnlegering
3. Lampor och lysrör 6. Elektronikprodukter

Rubrik 3

bottom of page