top of page

Vår Kvalitetsplan för hisstjänster

Med kunden i fokus ska vi sträva efter en god arbetsmiljö, en säker arbetsplats
och högkvalitativt arbete.
Vi ska främja hälsa och välbefinnande samt ta hänsyn till människors olika
förutsättningar. Vi kommer att underhålla hissar på säkert, rent och felfritt sätt.
Kvalitetsmålet är att skapa skarpa och klara regler inom de berörda punkterna i hissarbetskvalitet som skall följa boverkets föreskrifter och råden i svensk standard om hissar.
Arbetet utförs alltid enligt avtalsvillkoren och kundens anvisningar. Det innebär
att alla arbetsmoment för uppdraget skall vara anknutna till avtalets villkor eller
beställarens direktiv.
Hissäkra AB ska ge sina kunder service samt leverera miljövänliga produkter
med högsta kvalitet som uppfyller kunders förväntningar. För att åstadkomma
dessa mål skall vi;1. göra vad vi har lovat.

2. använda anpassade produkter och förbrukningsmaterial av hög kvalitet.Vår
Kvalitetsplan för hisstjänster och hissarbete i Upplands Väsby.

3. Öka vår kunskap och utvecklas i arbetet genom att medarbetarna tar del av
de utbildningar som yrket kräver.

4. Följa boverkets föreskrifter och Svensk standard, dvs. SS EN 81-20, EN 81-
50, SS EN 81-1 och SS EN 81-2.
5. Ge kunderna korrekt information.
6. Varje månad genomföra en kvalitetskontroll (utförs av arbetsledaren) och
inbjuda beställaren till kvalitetskontroller två gånger om året. Självklart har
kunden rätt till egna kvalitetskontroller när som helst.
7. Kontrollera, dokumentera och säkerställa alla produkter och allt material
kontinuerligt. För att kontinuerligt förbättras skall vi; Lära oss nya arbetsmetoder
och lösningar och dela med oss av dem i företaget. Gå efter produktutvecklingen
på marknaden. Lyssna på kundens begär och följa upp kundens behov.
Upplysa kunden om alla viktiga händelser. Skapa en kollektiv utvecklingsplan.
Uppdatera kvalitetsmålen fortlöpande. Egenkontroll: Egen kontroll måste ske
efter varje service, reparation eller modernisering på varje objekt.
Beställarens kontroll; Kunden får självklart kontrollera våra utförda arbeten när
som helst med eller utan att anmäla oss. Men vi uppskattar verkligen om kunden
kommer planera kontroller med oss.
Kunden kan välja vilka hissar han/hon vill, då kommer en tekniker hjälpa honom/
henne att kontrollera allt som anses nödvändigt. Vår Kvalitetsplan för hisstjänster
och hissarbete i Upplands Väsby Vi kommer inbjuda er till kontroller 2 gånger i ett år.
Vid ett servicebesök sker alltid följande;
1. Kontroll av hisslarmet, nödbelysning och nödtelefon.
2. Kontroll av alla hissens säkerhetskrav.
3. Rengöring och smörjning i detalj enligt hisstillverkarens rekommendationer.
4. Justeringar och komponentkontroll.


Reklamation:

Om kunden inte blir nöjd eller har frågor om en tjänst eller produkt ska kunden
reklamera tjänsten/varan skriftligt via post eller e-mail. Hissäkra AB kommer att
besvara reklamationen skriftligt inom max 10 dagar. Om kunden blir nöjd med
svaret avskrivs ärendet. Men om kunden anser att problemet finns kvar kommer
vi att förlänga ev faktura en månad gällande tjänsten eller varan. Sedan kommer
vi skicka ett brev via mejl eller post till kunden för att inleda en process där
kunden får utse 2 medlare. En representant från Hissäkra AB kommer sedan att
diskutera och granska problemet tillsammans med dessa två medlare. Den åsikt
som företräds av två av tre av dessa parter accepteras av Hissäkra AB och får
avgöra problemet.

bottom of page