Kvalitetsplan | Hissäkra AB

Kvalitetsplan | Hissäkra AB

Med kunden i fokus ska vi sträva efter en god arbetsmiljö, en säker arbetsplats och högkvalitativt arbete.
Vi ska främja hälsa och välbefinnande samt ta hänsyn till människors olika förutsättningar. Vi kommer att underhålla hissar på säkert, rent och felfritt sätt. Kvalitetsmålet är att skapa skarpa och klara regler inom de berörda punkterna i hissarbetskvalitet som skall följa boverkets föreskrifter och råden i svensk standard om hissar.  
Arbetet utförs alltid enligt avtalsvillkoren och kundens anvisningar. Det innebär att alla arbetsmoment för uppdraget skall vara anknutna till avtalets villkor eller beställarens direktiv.  

Hissäkra AB ska ge sina kunder service samt leverera miljövänliga produkter med högsta kvalitet som uppfyller kunders förväntningar.
För att åstadkomma dessa mål skall vi;

 1. göra vad vi har lovat.
 2. använda anpassade produkter och förbrukningsmaterial av hög kvalitet.
 3. Öka vår kunskap och utvecklas i arbetet genom att medarbetarna tar del av de utbildningar som yrket kräver.
 4. Följa boverkets föreskrifter och Svensk standard, dvs. SS EN 81-20, EN 81-50, SS EN 81-1 och SS EN 81-2.
 5. Ge kunderna korrekt information.
 6. Varje månad genomföra en kvalitetskontroll (utförs av arbetsledaren) och inbjuda beställaren till kvalitetskontroller
  två gånger om året. Självklart har kunden rätt till egna kvalitetskontroller när som helst.
 7. Kontrollera, dokumentera och säkerställa alla produkter och allt material kontinuerligt.

För att kontinuerligt förbättras skall vi;

 • Lära oss nya arbetsmetoder och lösningar och dela med oss av dem i företaget.
 • Gå efter produktutvecklingen på marknaden.
 • Lyssna på kundens begär och följa upp kundens behov.
 • Upplysa kunden om alla viktiga händelser.
 • Skapa en kollektiv utvecklingsplan.
 • Uppdatera kvalitetsmålen fortlöpande.

Egenkontroll:
Egen kontroll måste ske efter varje service, reparation eller modernisering på varje objekt.

Beställarens kontroll;

Kunden får självklart kontrollera våra utförda arbeten när som helst med eller utan att anmäla oss. Men vi uppskattar verkligen om kunden kommer planera kontroller med oss.
Kunden kan välja vilka hissar han/hon vill, då kommer en tekniker hjälpa honom/henne att kontrollera allt som anses nödvändigt.
Vi kommer inbjuda er till kontroller 2 gånger i ett år.
 
Vid ett servicebesök sker alltid följande;

 1. Kontroll av hisslarmet, nödbelysning och nödtelefon.
 2. Kontroll av alla hissens säkerhetskrav.
 3. Rengöring och smörjning i detalj enligt hisstillverkarens rekommendationer.
 4. Justeringar och komponentkontroll.

Reklamation:
Om kunden inte blir nöjd eller har frågor om en tjänst eller produkt ska kunden reklamera tjänsten/varan skriftligt via post eller e-mail. Hissäkra AB kommer att besvara reklamationen skriftligt inom max 10 dagar. Om kunden blir nöjd med svaret avskrivs ärendet. Men om kunden anser att problemet finns kvar kommer vi att förlänga ev faktura en månad gällande tjänsten eller varan. Sedan kommer vi skicka ett brev via mejl eller post till kunden för att inleda en process där kunden får utse 2 medlare. En representant från Hissäkra AB kommer sedan att diskutera och granska problemet tillsammans med dessa två medlare. Den åsikt som företräds av två av tre av dessa parter accepteras av Hissäkra AB och får avgöra problemet.